โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังทอง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380273

t1

นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี

โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ โดยมีนายบุญทิ้ง บุญแก้ว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นายบันเทิง บุญแก้ว) ทำหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนในการก่อสร้าง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีนายสายัณห์ ธรรมธวัชร์ เป็นครูคนแรกและได้รับงบประมาณ ดังนี้

ปีการศึกษา ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง ๒ ห้องนอน ๑ ห้องครัว

ปีการศึกษา ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ หลัง ๓ ที่นั่ง

ปีการศึกษา ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข จำนวน ๑ หลัง ห้องเรียน (ปัจจุบันต่อเติมเป็น ๕ ห้องเรียน)

ปีการศึกษา ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ส.ป.ช. ๒๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๒๐๐ ตารางเมตร

ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๒/๒๖ จำนวนหนึ่งหลัง ๒ ที่นั่ง

ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ประชาชนร่วมกับ บริษัท ช.วนกิจ และบริษัทพัฒนาปาล์ม จำกัด จัดสร้างอาคาร เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๑ หลัง อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกหลังยังคงใช้ได้ถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงซ่อมแซมที่สำคัญคือปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณส่งเสริมการเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี งบแปรญัตติ ปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการไทยเข้มแข็งระยะที่ ๒ ปรับปรุงอาคาร ป. ๑ ข จำนวนเงิน ๑๓๓,๕๐๐ บาท และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการ และได้รับความร่วมมือจากโรงโม่หินท่าอุแทไมนิงค์ ถมสนามจนแล้วเสร็จ ด้านการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นมา จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีมากขึ้นโดยจัดให้มีสื่อ ICT และจัดการการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ติดตั้งจานรับดาวเทียมและพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ๖ ชุด ด้านการจัดชั้นเรียนในการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น อนุบาล ๑-๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ช่วงชั้นละ ๑ ห้องเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครูทั้งหมด ๕ คน และนักการภารโรง ๑ คน รวม ๖ คน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ในระดับประถมศึกษา ระดับอนุบาลสอนแบบรวมชั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด

วิสัยทัศน์

  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ

1. พัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
5. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
6. ส่งเสริมความเป็นไทย

เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
2. บุคลากรมีเจคติ ความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีคุณภาพได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตร
5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามความต้องการของท้องถิ่น

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์